การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ

การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ

> หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561(AGM) เป็นการล่วงหน้า

PDF 1.1 MB

> แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2561 PDF 672 KB
> แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2561 PDF 915 KB
PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.