ปรัชญาและวิสัยทัศน์องค์กร

ปรัชญาบริหาร

แสวงหาความพึงพอใจของลูกค้า, สร้างสรรค์อนาคตที่ดีไปพร้อมกับลูกค้า

วิสัยทัศน์

มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรธุรกิจด้านการผลิต (Manufacturing) ที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า (Customer Satisfaction) สูงที่สุดในโลก

การทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional Work)

  1. เราจะเป็นที่ชื่นชมของลูกค้าจากการส่งสินค้าที่ดี ในราคาไม่แพง ตามกำหนดเวลาส่งมอบที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
  2. เราจะกำหนดกระบวนการทำงานโดยระบุบทบาทหน้าที่ของบริษัทกับลูกค้าอย่างชัดเจน
  3. เราจะต้องมีความเชี่ยวชาญจนสามารถอธิบายถึงจุดสำคัญและคุณค่าในการทำงานของตนอย่างกระชับได้
  4. เราจะท้าทายตนเองโดยไม่หวาดหวั่นต่อความล้มเหลว และจะเรียนรู้จากความผิดพลาดอยู่เสมอ

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    METCO จะมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

<หน่วยงานขาย>
     เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง METCO จึงให้ความสำคัญต่อการให้ความร่วมมือกับแต่ละบริษัทในเครือของบริษัทมูราโมโต้ โดย METCO จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความสามารถขององค์กรการขายของบริษัทในเครือ ตลอดจนวางแผนและปรับใช้กลยุทธ์การขายดังกล่าว

     บริษัทในเครือของบริษัทมูราโมโต้แต่ละแห่งจะกำหนดบทบาทหน้าที่ของบริษัทตนต่อลูกค้าแต่ละราย และส่งเสริมการลงมือปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย

     เราจะท้าทายความสามารถในสายงานใหม่อย่างกระตือรือร้นโดยไม่ยึดติดแค่สายงานด้านการดำเนินธุรกิจที่มีมาแต่เดิมเท่านั้น

<หน่วยงานผลิต - หน่วยงานดำเนินการ>
    เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบที่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดในปริมาณที่ลูกค้าต้องการได้อย่างแน่นอนและทันตามกำหนดเวลาส่งมอบด้วยราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ บริษัทจะส่งเสริมการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะมุ่งเน้นการทำงานผ่านระบบแบบครบวงจรตั้งแต่การรับออร์เดอร์ การรับสินค้าเข้า การผลิต การส่งสินค้าออก ไปจนถึงการชำระเงิน เพื่อดำเนินการขจัดความสูญเปล่า (Muda) และลดความเสี่ยง

<หน่วยงานควบคุม>
    ดำเนินการ “ส่งข้อมูล” “นำเสนอ” “ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” อยู่เสมอซึ่งจำเป็นต่อ Internal Control และมุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าของทั้งบริษัท นอกจากนี้ยังจะต้องเพิ่ม “ความสามารถ” และ “ทักษะ” ของพนักงาน เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของงานจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ความสูญเปล่า (Muda) หมดไปและป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้าโดยสร้างระบบการประสานงานที่เชื่อมโยงการขาย การผลิต การดำเนินการ และการควบคุม ให้เป็นหนึ่งเดียว

การคาดการณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ใน พ.ศ. 2560 เป็นปีที่รายได้และผลกำไรลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ยังประมาณการณ์ว่าใน พ.ศ. 2561 ก็จะเป็นปีที่รายได้และผลกำไรลดลงเช่นกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่เราไม่สามารถรองรับความผันผวนของสถานการณ์ที่แวดล้อมลูกค้าและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกเวลาได้อย่างเหมาะสม

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เราจะใช้ระบบ ERP เป็นหลักในการดำเนินการจัดการข้อมูลจากส่วนกลาง เช่น ผลิตภัณฑ์ – บริษัทคู่ค้า ซึ่งปัจจุบันยังแยกหน้าที่ออกจากกันอยู่ และจะใช้ข้อมูลที่ถูกต้องล่าสุดเกี่ยวกับทรัพยากรด้านการบริหาร (คน - สิ่งของ - เงิน) ร่วมกัน และจัดเตรียมระบบที่สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการโดยรวมได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าเมื่อใด ขณะเดียวกันเราจะสร้างเครือข่ายข้อมูลและเก็บรวมรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีรุ่นต่อไปที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะนำไปสู่สายงานใหม่ โดยการบรรจุเทคโนโลยีใหม่ เช่น EV, การขับขี่แบบอัตโนมัติ, Virtual Reality, Robot Entertainment ฯลฯ โดยจะเริ่มเตรียมการไว้สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.