คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตร

  • หน้าแรก »
  • »
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตร

2: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตร

2-1: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2-2: กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ดังนี้

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักสากล

3. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของฝ่ายพัฒนาธรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

6. จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.