สิทธิของผู้ถือหุ้น

3: สิทธิของผู้ถือหุ้น

    บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทและควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดย    บริษัทเคารพและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นเสมอ

3-1: สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ

    บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุมผู้ถือหุ้น) ปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติที่เหมาะสม ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2561) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

  • ก่อนวันประชุม

    บริษัทได้เลือกและจัดสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ห้องที่มีอุปกรณ์ครบครันและสะดวกสบายสำหรับประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
     บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 21 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เขียนไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

  • ในวันประชุม

    ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะมีการอภิปรายรายการในวาระการประชุม ได้มีการแจ้งที่ประชุมให้ทราบอย่างชัดเจน  กรรมการบริหารทุกคน (7 คนจากทั้งหมด 8 คน (87.50%)) เข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานบริษัท
    เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอความคิดเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำได้โดยมีโอกาสเป็นอย่างมากว่าจะได้รับความเห็น คำตอบ ความคิดเห็นแย้ง และการอภิปรายจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญบนพื้นฐานความเข้าใจที่ครบถ้วน
    ประธานฯ สามารถดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดถูกรบกวนหรือแทรกแซงจากการใช้สิทธิ์ของตนในฐานะผู้ถือหุ้น

  • หลังวันประชุม

    ได้มีการทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่บันทึกมติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการประชุม และส่งรายงานการประชุมนี้ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อย่างเหมาะสม

3-2: สิทธินอกเหนือจากสิทธิออกเสียงลงมติ

    บริษัทให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธินอกเหนือจากสิทธิออกเสียงลงมติ ดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิที่จะถูกนับในฐานะผู้ถือหุ้น สิทธิในการขาย ซื้อ โอนหุ้น หรือสิทธิในการตรวจสอบบันทึกผู้ถือหุ้น
  • สิทธิที่จะได้รับการแจ้งผลการดำเนินงานและผลการเงินและนโยบายการบริหาร ฯลฯ จากบริษัทในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ และการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ
  • สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
  • สิทธิที่จะได้รับทางเลือกอย่างเท่าเทียมกันในกรณีที่มีการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้น
  • สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการนำเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่ประชุม และออกเสียงลงมติในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญของบริษัท เช่น เงินปันผล การแต่งตั้งหรือการเลิกจ้างกรรมการของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ฯลฯ
  • สิทธิในการตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการบริหาร เช่น ตรวจสอบหนังสือและบันทึกของบริษัท ผ่านเอกสารที่เป็นทางการของบริษัทที่นำออกสู่สาธารณะ ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี รายงานในแบบฟอร์ม 56-1 ฯลฯ
  • สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือการทำให้ถูกต้อง หากมีการละเมิดสิทธิของบุคคลดังกล่าว

    ในปี 2561 บริษัทไม่มีการกระทำที่ไปละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ได้ขัดขวางหรือรบกวนการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดกับผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ และไม่ได้เพิ่มหรือเปลี่ยนวาระการประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.