ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

  • หน้าแรก »
  • »
  • ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

8. ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

8-1: ความเสี่ยงทางธุรกิจ

    บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อผลิตสินค้าและชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ภายใต้ปรัชญาการบริหาร “เราจะทำให้ลูกค้าของเราพอใจและสร้างอนาคตอันอุดมสมบูรณ์ร่วมกันกับพวกเขา” โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการรับจ้างผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอะไหล่รถยนต์ให้บริษัทอื่น บริษัทฯให้ความสำคัญแก่กลยุทธสร้างความแตกต่างโดยการพัฒนา EQCD ที่ยอดเยี่ยมและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากึ่งสำเร็จ สินค้าสำเร็จ และชิ้นส่วนคุณภาพสูง และจึงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

8-1-1:  ความเสี่ยงทางการผลิต

    ความเสี่ยงในการผลิตได้แก่ความเสี่ยงที่จะเกิดสินค้าบกพร่องในกระบวนการผลิต แม้จะมีการตรวจสอบแล้วก็ตาม บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสินค้าบกพร่อง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การผลิตอะไหล่อย่างง่ายไปจนถึงการประกอบสินค้าที่มีความซับซ้อนและมูลค่าสูง ดังนั้นจึงควรกำหนดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของวัตถุดิบที่ซื้อจากผู้จัดจำหน่าย

การจัดการความเสี่ยง
    เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องและคุณภาพที่ดีของสินค้าที่จัดหา บริษัทให้ความสนใจเป็นพิเศษอยู่เสมอกับการจัดการชิ้นส่วนสำคัญและผู้จัดจำหน่ายสินค้าของชิ้นส่วนเหล่านี้  ในปัจจุบัน บริษัทได้สร้างระบบใหม่เรียกว่า “ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหลัก/สำคัญ” และ “ชิ้นส่วนหลัก/สำคัญ” ในกรอบการจัดการผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา ซึ่งจะทำให้มั่นใจถึงคุณภาพที่ดีและความต่อเนื่องของสินค้าที่จัดหา  บริษัทไม่เพียงประเมินคุณภาพ, เทคโนโลยี, ผลการปฏิบัติงานส่งมอบสินค้า, ราคาและความน่าเชื่อถืออื่นๆ ของผู้จัดจำหน่ายสินค้า แต่ยังวิเคราะห์สถานะทางการเงินของผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้วย บริษัทได้ทำสัญญาธุรกรรมขั้นพื้นฐานและสัญญาการประกันคุณภาพกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา นอกจากนั้น เมื่อปีที่แล้ว บริษัทได้เริ่มปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของข้อตกลงเหล่านี้และผลักดันให้มีการดำเนินการตามสัญญามากขึ้น เพื่อลดและทำให้มีความเสี่ยงทางการผลิตน้อยที่สุด

8-1-2:  ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์

    ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นพร้อมกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภค เช่นอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าที่บกพร่องที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย

การจัดการความเสี่ยง
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนคุณลักษณะและแบบของสินค้าด้วยความรอบคอบอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากความรับผิดชอบของบริษัทฯ นั้นเกิดจากการผลิตสินค้าซึ่งออกแบบโดยลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯจึงความรับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการออกแบบในขอบเขตที่ไม่มากเท่ากับที่ลูกค้ารับ

8-1-3:  ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลัง

    ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ อะไหล่ และสินค้าในช่วงที่เก็บรักษาในโกดังสินค้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

การจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯเอาใจใส่เป็นพิเศษในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี โดยใช้หลักการและวิธีการบริหารสินค้าคงคลังต่างๆ กันไป ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดตั้งระบบใหม่ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบริหารสินค้าคงคลังให้ทันสมัยขึ้น

8-1-4:  ความเสี่ยงด้านเครดิต

    ความเสี่ยงด้านเครดิตได้แก่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯขาดความสามารถในการชำระหนี้

การจัดการความเสี่ยง
    บริษัทได้ตรวจสอบผลการชำระเงินในแต่ละวันของลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกรรมกับลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ บริษัทจะทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้ารายใหม่นี้อย่างระมัดระวัง  ปีที่แล้ว  บริษัทได้เริ่มระบบควบคุมเครดิต รวมถึงการตรวจสอบบันทึกการชำระเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้าเพื่อรักษาความเสี่ยงด้านเครดิตให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

8-1-5:  ความเสี่ยงจากสภาวะตลาด

    ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดเกิดจากความเป็นไปได้ที่สินค้าที่ผลิตขึ้น อะไหล่ที่ซื้อมา และวัตถุดิบคงคลังจะไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้เนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันหรือลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ

การจัดการความเสี่ยง
    นโยบายวัสดุคงคลังต่ำสุดซึ่งบริษัทฯได้นำมาใช้นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงประเภทนี้ บริษัทฯได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีเพื่อเผชิญความท้าทายต่างๆและนำหน้าคู่แข่งในด้านคุณภาพและราคาอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบผ่านทางการทำสัญญาการซื้อขายเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ทั้งบริษัทฯและผู้จัดจำหน่ายสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น

8-2: ความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยี

    ในโลกแห่งธุรกิจสินค้าอิเล็คทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ผู้บริโภคคาดหวังสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอและต้องการเร็วขึ้นๆ เรื่อยๆ

การจัดการความเสี่ยง
    การผลิตชิ้นส่วนต้องให้เท่าทันและสอดคล้องกับความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี้ บริษัทต้องทำการลงทุนในหลายสาขาเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการแข่งขัน สาขาเหล่านี้รวมถึงเครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง อุปกรณ์การวัดและการฝึกอบรมวิศวกรและคนงานที่มีความเชี่ยวชาญ บริษัทได้เริ่มโครงการใหม่เพื่อให้เข้ากันได้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งไปสู่การมีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการออกแบบซับซ้อนมากขึ้น ตามแผนธุรกิจระยะกลาง เทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัทซึ่งแสดงถึงคุณค่าพิเศษในด้านทรัพยากรทางเทคนิคควรเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้รับมาซึ่งคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าจากลูกค้าและเพื่อลดต้นทุนลงไปอีก  บริษัทได้ขยายโปรแกรมการฝึกอบรมของบริษัทในเทคโนโลยีนี้

8-3: ความเสี่ยงด้านแรงงาน

    อุตสาหกรรมสินค้าอิเล็คทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นต้องพึ่งพาแรงงานเป็นอย่างสูง ไม่เพียงแต่ช่างเทคนิคและวิศวกร แต่ยังรวมถึงแรงงานในสายการผลิตด้วย ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีการนำเอาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ก็ตาม แต่ก็ยังต้องพึ่งพาแรงงานและความสามารถของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ

การจัดการความเสี่ยง
    บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับเป็นอย่างมากด้วยการกำหนดสวัสดิการที่มีมาตรฐานสูงให้พนักงาน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมผู้บริหาร/พนักงานที่เรียกว่า CP&H Kai (Creation, Power & Harmony Committee : คณะกรรมการการสร้างสรรค์, พลังความสามารถ, และความสามัคคี) เพื่อประสานงานและสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2016 กฎการดำเนินงานของคณะกรรมการนี้ได้รับการปรับปรุงโดยเชิญฝ่ายพนักงานให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น สิ่งนี้ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนทางบวกในการปฏิบัติต่อพนักงานโดยทันทีโดยผ่านการปรึกษาหารือในคณะกรรมการใหม่นี้ เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้บรรลุผลสำเร็จดังกล่าว บริษัทจึงได้รับ  “Labor Management Excellence Award:  รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม” เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน และเมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลพิเศษสำหรับการได้รางวัลนี้มาเป็นเวลา 10 ปี  บริษัทได้เริ่มโครงการใหม่ตามแผนธุรกิจระยะกลางของบริษัท โดยให้สิ่งจูงใจและผลประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน เพื่อทำให้มั่นใจถึงความสัมพันธ์ร่วมกันระยะยาวและการให้ผลที่คุ้มค่า

8-4: ความเสี่ยงด้านการเงิน

    เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าหลายรายการทั้งทางตรงและทางอ้อม และวัตถุดิบและอะไหล่หลายๆ รายการก็ไม่มีจำหน่ายในประเทศ จึงต้องมีการนำเข้ามาโดยชำระเป็นเงินเป็นสกุลต่างประเทศ ดังนั้นจึงเกิดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การจัดการความเสี่ยง
    ที่ผ่านมา บริษัทพยายามนำรายได้จากสกุลเงินต่างประเทศไปใช้กับการชำระเงินในสกุลเงินเดียวกันเพื่อลดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนั้น บริษัทได้บริหารจัดการเพื่อลดยอดเงินสดที่เก็บไว้ในสกุลเงิน USD และ JPY ให้เหลือน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินซึ่งรวมถึงการทำสัญญาจองซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทได้กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ภายในที่ครอบคลุมการทำธุรกรรมดังกล่าว  ในด้านความเสี่ยงด้านทรัพยากรทางการเงิน บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งช่องทางเงินทุนในระยะยาวและมั่นคงเพื่อการขยายกิจการ, การปรับโครงสร้างธุรกิจ, และการกระจายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ในอนาคต

8-5: ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

    บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านการประหยัดพลังงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะก่อความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น

การจัดการความเสี่ยง
    บริษัทดำเนินงานที่มีการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เป็นเวลาหลายปี  ปีที่แล้ว บริษัทประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองภายใต้ระบบที่ปรับให้เป็นปัจจุบันล่าสุด ในปี 2016 บริษัทบรรลุผลสำเร็จในการไปถึงระดับ 4  ของมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และหลังจากนั้นก็ดำรงระดับนี้เรื่อยมา บริษัทได้กำหนดนโยบายภายในและดำเนินการตามแผนประจำปีด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงความปลอดภัย ด้วยระบบการรับรอง, คุณสมบัติเฉพาะ และแผนดังกล่าว บริษัทจึงดำเนินการปรับปรุงความยั่งยืนของบริษัทรวมถึงการควบคุมสารเคมีและการจัดการวัสดุของเสียอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

8-6: ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ

    บริษัทฯ อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้การผลิตหยุดชะงักและก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ

การจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯ ได้ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินเพื่อลดความเสี่ยง ในปีนี้บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงน้ำท่วมลงเป็นอย่างมากในวันฝนตกหนักโดยการปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งรอบโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจขอการสนับสนุนจากโรงงานอื่นๆ ในเครือเดียวกันทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศด้วย ทั้งนี้โดยอ้างอิงตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.