ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

  • หน้าแรก »
  • »
  • ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

8. ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

8-1: ความเสี่ยงทางธุรกิจ

    บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อผลิตสินค้าและชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ภายใต้ปรัชญาการบริหาร “เราจะทำให้ลูกค้าของเราพอใจและสร้างอนาคตอันอุดมสมบูรณ์ร่วมกันกับพวกเขา” โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการรับจ้างผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอะไหล่รถยนต์ให้บริษัทอื่น บริษัทฯให้ความสำคัญแก่กลยุทธสร้างความแตกต่างโดยการพัฒนา EQCD ที่ยอดเยี่ยมและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากึ่งสำเร็จ สินค้าสำเร็จ และชิ้นส่วนคุณภาพสูง และจึงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

8-1-1:  ความเสี่ยงทางการผลิต

    ความเสี่ยงในการผลิตได้แก่ความเสี่ยงที่จะเกิดสินค้าบกพร่องในกระบวนการผลิต แม้จะมีการตรวจสอบแล้วก็ตาม บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสินค้าบกพร่อง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การผลิตอะไหล่อย่างง่ายไปจนถึงการประกอบสินค้าที่มีความซับซ้อนและมูลค่าสูง ดังนั้นจึงควรกำหนดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของวัตถุดิบที่ซื้อจากผู้จัดจำหน่าย

การจัดการความเสี่ยง
    เพื่อรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯให้ความสำคัญกับการจัดการอะไหล่ชิ้นส่วนหลักและผู้จัดจำหน่ายอะไหล่อยู่เสมอ บริษัทฯมิเพียงแต่ประเมินคุณภาพ เทคโนโลยี ประสิทธิภาพการจัดส่ง ราคา และความน่าเชื่อถือด้านอื่นๆของผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินด้วย บริษัทฯได้ทำสัญญาการซื้อขายเบื้องต้นและสัญญารับประกันคุณภาพกับผู้จัดจำหน่ายผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารคุณภาพของสินค้านอกจากนั้น ในปีนี้บริษัทฯยังได้เริ่มทำงานทบทวนเนื้อหาในสัญญาดังกล่าวและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต

8-1-2:  ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์

    ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นพร้อมกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภค เช่นอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าที่บกพร่องที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย

การจัดการความเสี่ยง
    เพื่อป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนคุณลักษณะและแบบของสินค้าด้วยความรอบคอบอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากความรับผิดชอบของบริษัทฯ นั้นเกิดจากการผลิตสินค้าซึ่งออกแบบโดยลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯจึงความรับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการออกแบบในขอบเขตที่ไม่มากเท่ากับที่ลูกค้ารับ

8-1-3:  ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลัง

    ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ อะไหล่ และสินค้าในชว่งที่เก็บรักษาในโกดังสินค้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

การจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯเอาใจใส่เป็นพิเศษในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี โดยใช้หลักการและวิธีการบริหารสินค้าคงคลังต่างๆ กันไป ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดตั้งระบบใหม่ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบริหารสินค้าคงคลังให้ทันสมัยขึ้น

8-1-4:  ความเสี่ยงด้านเครดิตการชำระเงิน

    ความเสี่ยงด้านเครดิตได้แก่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯขาดความสามารถในการชำระหนี้

การจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯ กำลังทำการตรวจสอบความสามาถในการชำระหนี้ของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเป็นรายวันก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายกับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหม่ บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลเครดิตอย่างรอบคอบในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมและริเริ่มระบบควบคุมเครดิตใหม่ อันรวมไปถึงการตรวจสอบประวัติการชำระเงินและเครดิตเรตติ้งของลูกค้า

8-1-5:  ความเสี่ยงจากภาวะตลาด

    ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดเกิดจากความเป็นไปได้ที่สินค้าที่ผลิตขึ้น อะไหล่ที่ซื้อมา และวัตถุดิบคงคลังจะไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้เนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันหรือลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ

การจัดการความเสี่ยง
    นโยบายวัสดุคงคลังต่ำสุดซึ่งบริษัทฯได้นำมาใช้นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงประเภทนี้ บริษัทฯได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีเพื่อเผชิญความท้าทายต่างๆและนำหน้าคู่แข่งในด้านคุณภาพและราคาอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบผ่านทางการทำสัญญาการซื้อขายเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ทั้งบริษัทฯและผู้จัดจำหน่ายสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น

8-2: ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี

    ในโลกแห่งธุรกิจสินค้าอิเล็คทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ผู้บริโภคคาดหวังสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอและต้องการเร็วขึ้นๆ เรื่อยๆ

การจัดการความเสี่ยง
    การผลิตชิ้นส่วนจะต้องดำเนินต่อไปในขณะที่จะต้องปรับตัวเข้ากับกระบวนการที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯจะต้องลงทุนในหลายๆด้านเพื่อนำหน้าคู่แข่ง อันรวมไปถึงเครื่องจักรเทคโนโลยีสูง เครื่องวัด และการฝึกอบรมวิศวกรและคนงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง ตามแผนธุรกิจระยะกลางนั้น บริษัทฯจะทำการลงทุนและสำรองทุนไว้เพื่อการดังกล่าว เทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการทำแม่พิมพ์โลหะของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าพิเศษในทรัพยากรเทคโนโลยีของบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญที่จะรับประกันการสั่งซื้อมูลค่าสูงจากลูกค้า และรักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำ และบริษัทฯ ก็ได้ทำการขยายโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานในเทคโนโลยีนี้

8-3: ความเสี่ยงจากแรงงาน

    อุตสาหกรรมสินค้าอิเล็คทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นต้องพึ่งพาแรงงานเป็นอย่างสูง ไม่เพียงแต่ช่างเทคนิคและวิศวกร แต่ยังรวมถึงแรงงานในสายการผลิตด้วย ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีการนำเอาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ก็ตาม แต่ก็ยังต้องพึ่งพาแรงงานและความสามารถของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ

การจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับโดยการเสนอสวัสดิการที่มีมาตรฐานสูง ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งมีชื่อว่า CP&H Kai (คณะกรรมการเพื่อความสร้างสรรค์ พลัง และความสามัคคี) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ในปีที่ผ่านมา กฎระเบียบการทำงานของคณะกรรมการนี้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก โดยการเพิ่มความร่วมมือจากทางฝั่งพนักงานมากขึ้น ซึ่งการอภิปรายในคณะกรรมการชุดใหม่นี้ก่อให้เกิดการปรับแก้วิธีการปฏิบัติตนต่อพนักงานให้ดีขึ้นโดยทันที จากความสำเร็จดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการชุดนี้ได้รับรางวัล Good Labor Relation Award ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี และได้รับรางวัลพิเศษในปีนี้จากผลงาน 10 ปีที่ผ่านมา

8-4: ความเสี่ยงทางการเงิน

    เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าหลายรายการทั้งทางตรงและทางอ้อม และวัตถุดิบและอะไหล่หลายๆ รายการก็ไม่มีจำหน่ายในประเทศ จึงต้องมีการนำเข้ามาโดยชำระเป็นเงินเป็นสกุลต่างประเทศ ดังนั้นจึงเกิดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯ ได้พยายามที่จะเทียบรายรับเข้ากับรายจ่ายในสกุลเงินเดียวกันเพื่อลดกำไรขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่รับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังทำการลดความเสี่ยงโดยการศึกษาและนำเอาเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึง forward booking มาใช้ บริษัทให้กำหนดนโยบายภายในและกฏระเบียบเพื่อกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าว ในเรื่องของความเสี่ยงที่มีต่อทรัพยากรทางการเงินนั้น บริษัทฯได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศเพื่อรับประกันความสม่ำเสมอของทุนในระยะยาวเพื่อการขยายกิจการ ย้ายฐานการผลิต และแตกไลน์การผลิตในอนาคต

8-5: ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม

    บริษัทฯตระหนักอยู่เสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านการประหยัดพลังงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะก่อความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น

การจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯได้ดำเนินกิจการภายใต้ระบบ ISO 14001มาเป็นเวลาหลายปี ในปีนี้ บริษัทฯประสบความสำเร็จในการได้การรับรองในระบบใหม่ที่มีความทันสมัยขึ้น ในปี 2016 บริษัทฯได้การรับรองในระดับ 4 ของอุตสาหกรรมสีเขียวที่สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย ด้วยระบบและการรับรองต่างๆเหล่านี้ บริษัทฯยังมีการปรับปรุงพัฒนาความยั่งยืนในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมสารเคมีและการจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง

8-6: ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

    บริษัทฯ อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้การผลิตหยุดชะงักและก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ

การจัดการความเสี่ยง
    บริษัทฯ ได้ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินเพื่อลดความเสี่ยง ในปีนี้บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงน้ำท่วมลงเป็นอย่างมากในวันฝนตกหนักโดยการปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งรอบโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจขอการสนับสนุนจากโรงงานอื่นๆ ในเครือเดียวกันทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศด้วย ทั้งนี้โดยอ้างอิงตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.