การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  • หน้าแรก »
  • »
  • การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

5: การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

    บุคคลหลายคนผู้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ทุกคนมีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จโดยรวมของเราในระดับมากบ้างน้อยบ้าง การมีส่วนช่วยสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญและสมควรได้รับการยอมรับ ด้วยการทำให้มั่นใจว่า บริษัทให้การพิจารณาสิทธิของบุคคลดังกล่าวอย่างพอเพียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้รวมถึงเจ้าหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทในเครือ รวมทั้งผู้บริหารบริษัท พนักงานประจำที่สำนักงาน และลูกจ้าง คนเหล่านี้ทุกคนมีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จสูงสุดของบริษัท

5-1: พนักงาน

    นโยบายบริษัทคือการรักษาพนักงานเพื่อให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เหมาะสมที่สุด พนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับความพยายามของตน การจ่ายค่าจ้างของบริษัทรวมถึงค่าแรงขั้นต่ำ ค่าทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหนึ่งในโครงการผลประโยชน์ระยะยาวที่สำคัญที่บริษัทมอบให้กับลูกจ้าง  เพื่อช่วยให้ลูกจ้างออมเงินส่วนหนึ่งจากเงินเดือนสำหรับกรณีเกษียณอายุ ทุพพลภาพ เจ็บป่วย หรือว่างงาน
    บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” จากกระทรวงแรงงานตั้งแต่ ปี2551 เป็นต้นมา และในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่อง 10 ปี” จากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน

5-1-1 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เกิดจากการทำงาน และคุ้มครองลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมที่เป็นอันตราย เช่น เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต, ทรัพย์สิน, และกระบวนการผลิต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมดังนี้ :

5-1-2 : <นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม>
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นที่พอใจของลูกค้าและบรรลุนโยบายดังกล่าวบริษัทจะ
5-1-2-1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5-1-2-2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรม ทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดถึงเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
5-1-2-3. มุ่งมั่นป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ และพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังภายใต้คำขวัญ
“ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยความปลอดภัย เสริมสร้างอาชีวอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม”

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ในการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้นำแผนประจำปีสำหรับปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องอื่นๆเข้ามาปฏิบัติ เช่น

(1) ทำให้ค่า IFR และ ISR ในแต่ละโรงงานต่ำกว่าสถิติที่เคยทำได้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
(2) จัดให้พนักงานทุกคนที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเข้ารับการตรวจสุขภาพ 100% ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สถิติอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงานในช่วง 3 ปีดังที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง เมื่อมีอุบัติเหตุและ/หรือโรคเกิดขึ้น จะรายงานเหตุการณ์ให้ฝ่ายบริหารรับทราบ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการค้นหาสาเหตุและการปรับปรุงแก้ไขที่จำเป็น

  2561 2560 2559
อุบัติเหตุเล็กน้อย (หยุดงานน้อยกว่า 3 วัน) 1 0 0
อุบัติเหตุ (หยุดงานมากกว่า 3 วัน) 0 0 0
อัตราการหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุ (ISR) 0.11 0.00 0.00
โรคที่เกิดจากการทำงาน 0 0 0

5-1-3 : การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ซึ่งบริษัทมีการนำเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของพนักงานโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองต่อนโยบายนี้ และมุ่งเป้าไปทำให้มั่นใจถึง การเติบโตอย่างยั่งยืนตลอด ปี 2561 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานต่างๆให้กับพนักงานในทุกแผนกดังนี้ :

หลักสูตรฝึกอบรม (หมวด) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม %
หลักสูตรหลัก (บริษัท การสื่อสาร) 466 2,796 14.3
หลักสูตรภาวะผู้นำ/จิตวิทยา 379 2,274 11.6
หลักสูตรปรับปรุงเพื่อผลผลิต/คุณภาพ 278 1,668 8.5
หลักสูตรมาตรฐาน ISO/เครื่องมือหลักอื่นๆ 425 4,194 21.5
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 378 2,874 14.7
เรื่องทั่วๆ ไป (ปฐมนิเทศ, ต้นทุน, ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 447 3,774 19.3
หลักสูตรเสริม 320 1,956 10.0
รวมทั้งหมด 2,693 19,539 100.0

5-2: สิทธิมนุษยชน

    บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการเคารพสิทธิดังกล่าวและเสรีภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญชาติ ศาสนา สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ความพิการทางร่างกาย หรือสถานภาพการสมรส และอนุญาตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง บริษัทไม่อนุญาตให้มีแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และดำเนินมาตรการป้องกันการทารุณโหดร้าย การทารุณทางเพศ, และข้อจำกัดทางร่างกายและจิตใจ

5-3: ลูกค้า

    บริษัทพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยการให้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย และให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือของผู้บริโภคโดยทันที บริษัทพยายามอย่างหนักที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้า

5-4: คู่แข่งทางธุรกิจ

    บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยเจตนา ไม่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับจากคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่มีส่วนร่วมในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยการทุ่มตลาด กลั่นแกล้ง หรือบังคับให้ออกจากตลาด

5-5: คู่ค้าทางธุรกิจ

    เพื่อที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดในการจัดหาวัตถุดิบและรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด บริษัทจะทำและรักษาสัญญาอย่างเสมอภาคกับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสร้างความภักดีและไมตรีจิตต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ ซึ่งกำหนดอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้า บริษัทส่งเสริมให้การศึกษาและสนับสนุนความตระหนักรู้ในหมู่คู่ค้าทางธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายและการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการคัดเลือก การขึ้นทะเบียน การประเมินและการตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ได้มีการจัดทำขึ้นใหม่นี้ ฝ่ายจัดซื้อได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือก การขึ้นทะเบียน การประเมินและการตรวจสอบขึ้นมาใหม่ บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับคู่ค้าทางธุรกิจ

5-6: เจ้าหนี้

    บริษัทมีนโยบายในการทำธุรกิจกับเจ้าหนี้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีในข้อตกลง และกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการที่ยั่งยืนเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากเจ้าหนี้และบรรลุผลประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายอยู่เสมอ

5-7: การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญา

    เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ดังนี้

    5-7-1:  บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่า ข้อมูลที่ใช้ใน บริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    5-7-2:  บริษัทจะให้มั่นใจว่า กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
    5-7-3:  บริษัทไม่อนุญาตและไม่สนับสนุนให้กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในธุรกิจของบริษัท
    5-7-4:  ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งาน การฝึกอบรม หรือการสอนพิเศษที่บริษัทให้กับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานจะตกเป็นของบริษัท
    5-7-5:  บริษัทจะไม่อนุญาตให้กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

5-8: นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงให้ความสำคัญและรับรองว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในแง่ของการดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังนี้

    5-8-1:  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคอร์รัปชั่น การติด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น คนจากต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัทโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
    5-8-2:  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับของขวัญ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จากผู้จัดหา จากคู่ค้าทางธุรกิจ จากผู้ที่ทำการติดต่อที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
    5-8-3:  ไม่มีระบบอุปถัมภ์ หรือผูกขาด เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง
    5-8-4:  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ขอหรือรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน ในรูปแบบใดก็ตามจากพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อการประเมินผลงาน
    5-8-5:  การจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทที่มีความโปร่งใส ผ่านการตรวจสอบและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
    5-8-6:  ใบสั่งซื้อ/จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่มีการแยกย่อย เพื่อลดทอนเงินให้ต่ำกว่าจำนวนที่จำกัดในการอนุมัติ
    5-8-7:  หากพนักงานคนใด สงสัย ว่าการกระทำใด ที่อาจเป็นการติดสินบน หรือคอร์รัปชั่น ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ดังต่อไปนี้
       – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th
       – กรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th
       – ประธานกรรมการบริหาร: whistleblow@metco.co.th
       – รองประธานกรรมการบริหาร: whistleblow@metco.co.th
       – ผู้ตรวจสอบภายใน: internalaudit@metco.co.th
       – กล่องแดงแจ้งเบาะแส ในแต่ละโรงงาน
    กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

    5-8-8:  บริษัทจะเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ และจำกัดให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องในการการตรวจสอบเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลได้
    5-8-9:  หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานคอร์รัปชั่นหรือฉ้อฉล จะถูกเลิกจ้างและได้รับโทษทางวินัยขั้นสูงสุด และดำเนินการตามกฏหมาย
    5-8-10:  ผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดใด หรือรับรู้แต่ไม่ดำเนินการตามนโยบาย จะถูกเลิกจ้างและได้รับโทษทางวินัยขั้นสูงสุด
    5-8-11:  การเพิกเฉยต่อนโยบายนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะไม่ถือเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามกฎ
    5-8-12:  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นและการติดสินบนมีประสิทธิภาพ
    5-8-13:  กรณีที่มีข้อร้องเรียน คณะกรรมการกำกับดูแลจะแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริง
    5-8-14:  บริษัทฯ ต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมาตรการป้องกันเหล่านี้ให้แก่พนักงาน

5-9: การบริการและการพัฒนาชุมชน

    บริษัทคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นใกล้เคียงกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยสมัครใจ

5-10: การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

    บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนดังที่แสดงอยู่ในหัวข้อ “พนักงาน” ข้างต้นและนำไปปฏิบัติ บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันการก่อให้เกิดมลภาวะ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เป็นประจำเพื่ออนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีวัฒนธรรมองค์กรระหว่างพนักงานและผู้ปฏิบัติการในบริษัทที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากนโยบายดังกล่าว บริษัทได้เริ่มดำเนิน “กิจกรรม CSR” รวมถึงกิจกรรม 3Rs (ลดการใช้, การใช้ซ้ำ และการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่) และได้รับรางวัล “CSR-DIW Continuous” จากกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทยังได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4” จากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยตั้งแต่ปี 2559 บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับใช้หลักสูตรฝึกอบรมในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของนโยบายบริษัท เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2561 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 14001 ให้กับพนักงานมากกว่า 200 ชั่วโมง รวมทั้งยังได้กำหนด KPI ครอบคลุมกิจกรรมคัดแยกขยะอย่างถูกต้องของทุกหน่วยงานด้วย

5-11: การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

    บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรมหรือไม่ถูกต้องต่อบริษัท แต่ไม่จำกัดเฉพาะการคอร์รัปชั่น ตลอดจนพฤติกรรมใดที่ผิดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งกระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดของบริษัท พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อกังวล รายงาน คำแนะนำ และคำร้องเรียน เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางต่อไปนี้

สำหรับพนักงาน:
    1. หัวหน้าหน่วยของพนักงาน
    2. หัวหน้าและคณะกรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th
    3. ประธานบริษัท รองประธานและกรรมการบริษัท: whistleblow@metco.co.th
    4. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน: internalaudit@metco.co.th
    5. กล่องแสดงความคิดเห็นในที่ทำงาน

สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย:
    1. อีเมล์: whistleblow@metco.co.th
    2. เว็บไซต์: www.metco.co.th

    เลขานุการของบริษัทจะรวบรวมและส่งคำร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทตามความเกี่ยวข้อง บริษัทฯมีนโยบายและกลไกในการเก็บรักษาข้อร้องเรียนดังกล่าวไว้เป็นความลับ ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจากการถูกไล่ออก ลดตำแหน่ง พักงาน  ข่มขู่ คุกคาม หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และจะตอบกลับบุคคลดังกล่าวตามความเหมาะสม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ ผ่านช่องทาง whistleblowing

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.