การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  • หน้าแรก »
  • »
  • การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

5: การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

    บุคคลหลายคนผู้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ทุกคนมีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จโดยรวมของเราในระดับมากบ้างน้อยบ้าง การมีส่วนช่วยสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญและสมควรได้รับการยอมรับ ด้วยการทำให้มั่นใจว่า บริษัทให้การพิจารณาสิทธิของบุคคลดังกล่าวอย่างพอเพียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้รวมถึงเจ้าหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทในเครือ รวมทั้งผู้บริหารบริษัท พนักงานประจำที่สำนักงาน และลูกจ้าง คนเหล่านี้ทุกคนมีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จสูงสุดของบริษัท

5-1: ลูกจ้าง

     นโยบายบริษัทคือการรักษาพนักงานเพื่อให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เหมาะสมที่สุด บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนอย่างดีสำหรับความพยายามของบุคคลดังกล่าว การจ่ายค่าจ้างของบริษัทรวมถึงค่าแรงขั้นต่ำ ค่าทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหนึ่งในโปรแกรมผลประโยชน์ระยะยาวที่สำคัญที่ให้กับลูกจ้าง โดยบริษัทให้การช่วยเหลือลูกจ้างในการออมเงินส่วนหนึ่งจากเงินเดือนของลูกจ้างสำหรับกรณีเกษียณอายุ ทุพพลภาพ เจ็บป่วย หรือว่างงาน นอกจากนี้ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหนียวแน่นและเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เกิดจากการทำงาน และคุ้มครองลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมที่เป็นอันตราย เช่น เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิต
    บริษัทมีโครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพของลูกจ้างโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การทำให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดปี 2017 บริษัทได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ สำหรับลูกจ้างในทุกแผนก นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนกับลูกจ้างเกินกว่ามาตรการทางการเงินระยะสั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาลูกจ้างด้วยการเสริมสร้างความรู้และศักยภาพของบุคคลดังกล่าวผ่านโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่ง ในโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำแหน่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดหลักสูตรเส้นทางอาชีพที่เป็นแบบฉบับในบริษัท ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง ให้ชุดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลดังกล่าวทั้งชุด และตรวจสอบว่าผู้สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งถูกต้อง กิจกรรมดังกล่าวจะนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งกับลูกจ้างแต่ละคนที่มีปรารถนาอย่างแรงกล้าในการพัฒนาลูกจ้างเอง และกับบริษัทที่ซึ่งต้องการลูกจ้างคนใหม่ที่มีความสามารถอยู่เสมอ

5-2: สิทธิมนุษยชน

    บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการเคารพสิทธิดังกล่าวและเสรีภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สัญชาติ ศาสนา สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ความพิการทางร่างกาย หรือสถานภาพการสมรส และอนุญาตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
    บริษัทไม่อนุญาตให้มีแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และดำเนินมาตรการป้องกันการทารุณโหดร้าย การทารุณทางเพศ และข้อจำกัดทางร่างกายและจิตใจ

5-3: ลูกค้า

    บริษัทพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยการให้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย และให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับความสำคัญของการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือของผู้บริโภคโดยทันที บริษัทพยายามอย่างหนักที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้า

5-4: คู่แข่งทางธุรกิจ

    บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการปฏิบัติที่ดีงาม เป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งอย่างจงใจ ไม่ค้นหาข้อมูลความลับจากคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่มีส่วนร่วมในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยการทุ่มตลาด กลั่นแกล้ง หรือบังคับให้ออกจากตลาด

5-5: คู่ค้าทางธุรกิจ

    เพื่อที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดในการจัดหาวัตถุดิบและรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด บริษัทจะทำและรักษาสัญญาอย่างเสมอภาคกับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสร้างความภักดีและไมตรีจิตต่อบริษัทบริษัทจะส่งเสริม ให้ความรู้ และกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ในหมู่คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกัน และพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับคู่ค้าทางธุรกิจ

5-6: เจ้าหนี้

    บริษัทมีนโยบายในการทำธุรกิจกับเจ้าหนี้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีในข้อตกลง และกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการที่ยั่งยืนเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากเจ้าหนี้และบรรลุผลประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายอยู่เสมอ

5-7: การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญา

    เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ดังนี้

    5-7-1:  บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่า ข้อมูลที่ใช้ใน บริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    5-7-2:  บริษัทจะให้มั่นใจว่า กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
    5-7-3:  บริษัทไม่อนุญาตและไม่สนับสนุนให้กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในธุรกิจของบริษัท
    5-7-4:  ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งาน การฝึกอบรม หรือการสอนพิเศษที่บริษัทให้กับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานจะตกเป็นของบริษัท
    5-7-5:  บริษัทจะไม่อนุญาตให้กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

5-8: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมาตรการ

    คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังนี้

    5-8-1:  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น ในการให้สินบน/การรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
    5-8-2:  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับของขวัญ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จากซัพพลายเออร์ จากคู่ค้า จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจำเป็นต้องรับของขวัญ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และนำส่งของขวัญดังกล่าวไปรวบรวมไว้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานในเทศกาลสำคัญ หรือขออนุมัตินำไปบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
    5-8-3:  ห้ามมีระบบอุปถัมภ์ ห้ามมีระบบผูกขาด เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ของพวกพ้อง
    5-8-4:  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เรียกรับหรือรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ จากพนักงาน เพื่อการประเมินผลงานที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง
    5-8-5:  การจัดซื้อ/จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ตามระดับของอำนาจอนุมัติ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
    5-8-6:  การจัดซื้อ/จัดจ้าง ห้ามกระจายใบสั่งซื้อออกเป็นใบย่อยๆ เพื่อลดจำนวนเงินไม่ให้ถึงระดับวงเงินตามอำนาจอนุมัติที่บริษัทกำหนดไว้
    5-8-7:  หากพนักงานคนใด มีข้อสงสัย ว่าการกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการให้หรือรับสินบน หรือการคอร์รัปชั่น พนักงานควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือตามช่องทางการรับแจ้งทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้
       – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th
       – กรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th
       – ประธานกรรมการบริหาร: whistleblow@metco.co.th
       – รองประธานกรรมการบริหาร: whistleblow@metco.co.th
       – หน่วยงานตรวจสอบภายใน: internalaudit@metco.co.th
       – กล่องแดงรับแจ้งเบาะแส แต่ละโรงงาน
    โปรดอย่าลืม ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ Email และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

    5-8-8:  บุคคลที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
    5-8-9:  หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น จะได้รับโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และผู้กระทำผิดอาจต้องได้รับโทษทางกฎหมาย
    5-8-10:  ผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือรับทราบว่ามีการกระทำผิด แต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้องตามนโยบายฉบับนี้ ผู้บังคับบัญชาจะได้รับโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
    5-8-11:  การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามไม่ได้
    5-8-12:  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบน
    5-8-13:  กรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริง
    5-8-14:  บริษัทฯ ต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโนยายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมาตรการป้องกันเหล่านี้ให้แก่พนักงาน

5-9: การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

    บริษัทให้ความสำคัญต่อความต้องการของชุมชนและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตนเป็นพันธมิตรกับองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในละแวกที่ทำการของบริษัทฯเพื่อพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนนั้นๆ
    บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานอาสาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนเพื่อสาธารณประโยชน์

5-10: การปฏิบัติที่สอดคล้องมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

    บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการร่างและปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยเปิดเผยบริษัทฯพยายามที่จะป้องกันมิให้มีการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม,ลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำเนินการทางธุรกิจ,และดำเนินกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทฯได้จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมของชุมชนและมีวัฒนธรรมองค์กรในระหว่างพนักงานและผู้ประกอบการของบริษัทฯซึ่งมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวอย่างยั่งยืน
    บริษัทได้จัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อให้การศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้แก่พนักงานผ่านทางการสนับสนุนให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5-11: การแจ้งเตือนเมื่อมีการกระทำความผิดและการร้องทุกข์

    บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ร้องทุกข์กับบริษัทฯเมื่อพบพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการคอร์รัปชั่นและพฤติกรรมใดๆก็ตามของพนักงานผู้จัดการหรือผู้บริหารของบริษัทที่อาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมองค์กรและคุณธรรมในการทำธุรกิจพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจให้ข้อมูลข้อติชมข้อกังวลรายงานข้อเสนอแนะ,และข้อร้องทุกข์ดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริหารได้โดยผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

สำหรับพนักงาน:
    1. หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
    2. ประธานและกรรมการท่านอื่นๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ: auditcommittee@metco.co.th
    3. ประธาน รองประธานและกรรมการท่านอื่นๆของคณะกรรมการบริหาร: whistleblow@metco.co.th
    4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน: internalaudit@metco.co.th
    5. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ในแต่ละโรงงาน

สำหรับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ:
    1. อีเมล: whistleblow@metco.co.th
    2. เว็บไซต์: www.metco.co.th
    3. ไปรษณีย์: ตู้ ปณ.80 ปณภ.บางบ่อ 10560

    เลขานุการของบริษัทจะทำหน้าที่รวบรวมและส่งข้อร้องทุกข์ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริหารขึ้นอยู่กับว่าเรื่องร้องทุกข์นั้นเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการคณะใด บริษัทฯมีนโยบายและกลไกที่จะเก็บข้อร้องทุกข์ไว้เป็นความลับปกป้องผู้ร้องทุกข์โดยสุจริตจากการเลิกจ้าง ลดตำแหน่ง พักงาน ข่มขู่ ล่วงละเมิดหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆและตอบสนองต่อข้อร้องทุกข์อย่างเหมาะสม

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.